ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանում տնտեսությունը գտնվում է ձևավորման, փոփոխման և զարգացման փուլում: Շուկայում մրցակցության կանոնները ձեռնարկություններից պահանջում են բիզնեսի ռազմավարության վերանայում, կառուցվածքի վերակազմակերպում և ռիսկերի արդյունավետ կառավարում:


Գլոբալ Էս Փի Սի
-ի բիզնես-խորհրդատուները բարձրակարգ մասնագետներ են ծառայությունների մատուցման հետևյալ ոլորտներում.

 • Բիզնես խորհրդատվություն
 • Բիզնես ռիսկերի գնահատում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և համակարգչային անվտանգություն
 • Անշարժ գույքի վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Գործարքների ուղեկցում և խորհրդատվություն


Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մեր մոտեցումը չի սահմանափակվում միայն կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեության ռազմավարության մշակմամբ: Մենք նպատակ ենք հետապնդում նաև հասնել մեր հաճախորդի  գործունեության առավելագույն արդյունավետությանը և ուղեկցել նրան բարեփոխումների ողջ ճանապարհին:


Արագընթաց աճ

 • Կազմակերպագործառութային կառույցների վերամոդելավորում (Կորպորատիվ կենտրոնի կազմակերպում, գործառույթների կենտրոնացում, տիպային ստորաբաժանման կազմակերպական կառույցների ունիֆիկացում)
 • Ձեռնարկության բիզնես գործընթացների վերակառուցում
 • Բյուջետավորման համակարգի ներդրում
 • Ձեռնարկության շրջանառու կապիտալի կառավարման գործընթացների կատարելագործում:

 

Աճող մրցակցության պայմաններում մրցակցային առավելության պահպանում և ուժեղացում

 • Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մշակում և ներդրում
 • Ձեռնարկության գործառնական ռազմավարության վերանայում
 • Գործառութաարժութային վերլուծության ներդրում
 • Կառավարչական հաշվառման համակարգերի կատարելագործում
 • Գնման և տարածման համակարգերի բարելավում:

ԲԻԶՆԵՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Անշարժ գույքի բիզնես խնդիրների լուծումը պահանջում է իրազեկություն իրավաբանության, հարկային և ֆինանսների ոլորտներում, ինչպես նաև ֆինանսական վերլուծության բարձր հմտություն` ի լրումն անշարժ գույքի շուկայում աշխատանքային փորձի: Գլոբալ Էս Փի Սի-ն խորհրդատվական կազմակերպություն է, որտեղ միավորված են վերը նշված բոլոր ռեսուրսները:

Մեր մոտեցումը տարբերվում է բազմապրոֆիլությամբ, քանի որ նախագծի մշակման աշխատանքներին են ներգրավվում ոչ միայն անշարժ գույքի հարցերով մասնագետներ, այլև հաշվապահական հաշվառման, հարկային և կորպորատիվ ֆինանսների մասնագետներ:

 • Անշարժ գույքի գնահատում և շուկայի հետազոտություն
 • Անշարժ գույքի հետ գործառնությունների ռազմավարության մշակում
 • Նախագծերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում
 • Անշարժ գույքի հետ գործառնությունների ֆինանսավորում
 • Ներքին շուկայում ուսումնասիրությունների իրականացում, օբյեկտիվ և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում առևտրային գործունեության որոշակի ուղղություններում ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ
 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան գործարար բանակցություններին անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում
 • Ձեր ներդրումային ծրագրերում իրավաբանական լիարժեք  աջակցություն
 • Նվազագույն հարկային և ներկայացուցչական ծախսեր:


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նոր ծառայությունների և տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը, գլոբալացման և կոնսոլիդացման աճի հետ համատեղ, փոխում են բանկային և ֆինանսական սեկտորի պատկերը: Գլոբալ Էս Փի Սի-ն մասնագիտացված է ֆինանսական սեկտորի հետևյալ հատվածների սպասարկմամբ.

 • Առևտրային բանկեր,
 • Ներդրումային բանկեր, ֆոնդեր և ձեռնարկություններ,
 • Ապահովագրական ձեռնարկություններ,
 • Ակտիվների կառավարման ձեռնարկություններ,


Գլոբալ Էս Փի Սի-ի մասնագետները ֆինանսական պրոդուկտների (Financial products) բարդացման պայմաններում օգնում են հաճախորդներին գտնել ճիշտ լուծումներ՝ գլոբալացման և կոնսոլիդացման, ռիսկերի կառավարման, բիզնես գործընթացների վերակազմակերպման և մարքեթինգային ռազմավարության նոր տարբերակների առաջարկման, ինչպես նաև նոր պրոդուկտների մշակման հարցերով:


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԻԶՆԵՍ-ՌԻՍԿԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Գլոբալ Էս Փի Սի-ն օգնում է բարձրացնել ձեռնարկության ընդհանուր արդյունավետությունը և դրա արժեքը բաժնետերերի և սեփականատերերի համար` տրամադրելով լուծումներ և մատուցելով ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում.

 • Ձեռնարկության ռիսկերի կառավարում
 • Ձեռնարկության ռիսկերի մոդելավորում, ռիսկերի բացահայտում և գնահատում
 • Ներքին վերահսկողության համակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Ներքին վերահսկողության համակարգի մշակում, գործառնական գործունեության համապատասխան նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն


Մեր մասնագետները հաճախորդներին օգնում են նաև գնահատել, վերահսկել և բարելավել հարկային գործընթացները և հարկային ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները` մշակելով լավագույն լուծումներ, որոնք բավարարում են յուրահատուկ պահանջների:


ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒՄ
Յուրաքանչյուր գործարքի արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ են տվյալ գործարքի իրականացման ընթացքում տարբեր ռիսկերի և գործոնների մանրակրկիտ վերահսկողություն և կոորդինացում: Լինի առք թե վաճառք, գործարքի ուղեկցման մեր մասնագետները Ձեզ կօգնեն գտնել լավագույն տարբերակը, վարել բանակցություններ, մշակել սխեմաներ և ապահովել գործարքի և Ձեր բիզնեսի ռազմավարությունների միջև ներդաշնակ կապը:

Մեր ծառայությունները ներառում են`

 • Ձեռք բերվող ձեռնարկության համալիր ստուգում
 • Համաձայնեցված ընթացակարգերի իրականացում
 • Նախավաճառքային փորձաքննություն
 • Կանխատեսումների նախապատրաստում
 • Բանակցությունների իրականացման աջակցություն
 • Առուվաճառքի պայմանագրերի ֆինանսական վերլուծություն:


ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Մեր աշխատակիցները ընդարձակ փորձ ունեն միաձուլման և ձեռքբերման, ֆինանսական նախագծման, փոխառնված ֆինանսավորման ներգրավմամբ ձեռնարկությունների ձեռքբերման, ինչպես նաև գործարքների այլ տեսակների բնագավառներում:

 • Միաձուլում և ձեռքբերում
 • Ֆինանսական մոդելավորում
 • Ձեռնարկությունների վերակառուցակարգում:
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008